HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Orkestar istarskog narodnog kazališta

ORKESTAR ISTARSKOG NARODNOG KAZALIšTA

Istarsko narodno kazalište
Kazališna kuća Pula
Mladen Sedak
Matka Laginje 5, 52000 Pula
tel. 052/222380, 052/217 652
Kontakt/Contact: Denis Modrušan

ORKESTAR ISTARSKOG NARODNOG KAZALIŠTA - osnovan je koncertne sezone 1995/96. Na svom repertoaru ima djela Sorkočevića, Mozarta, Händela, Telemanna, Boccherinija, Vivaldija uz nezaobilazna djela suvremene hrvatske i svjetske glazbe.

ISTRIAN NATIONAL THEATRE ORCHESTRA - was founded during the 1995/96 concert season. Its repertoire includes the works from Sorkočević, Mozart, Haendel, Telemann, Boccherini, Vivaldi and the contemporary Croatian and world music.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.